fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Loginfotografia cyfrowa
fotografia cyfrowaHasłofotografia cyfrowa
fotografia cyfrowafotografia cyfrowaZapamiętajfotografia cyfrowa
fotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Czytelnia
fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa

Ochrona wizerunku w świetle prawa.

2007-01-12, ostatnia aktualizacja 2006-12-27 12:59
Liczba czytelników: 89456         Komentarzy : 37

Autor : PREZES_KGT (18409)
fotografia cyfrowa

Na łamach Obiektywnych wielokrotnie pojawiały się dyskusje dotyczące aspektów prawnych publikacji fotografii przedstawiających osoby. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że publikując wizerunek innej osoby może narazić się na problemy prawne.
Z uwagi na to, że jest to pewnego rodzaju problem pozwolę sobie na przestępne przedstawienie jego rozwiązania.
Ochronę wizerunku osoby fotografowanej reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich)
Ustawodawca w art. 81 cytowanej ustawy, dokonał precyzyjnego ustalenia, na jakich zasadach można publikować wizerunek osoby fotografowanej.

Art. 81 ust. 1
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

W ustępie pierwszym wyraźnie wskazano, że publikacja fotografii przedstawiającej wizerunek wymaga zgody osoby fotografowanej, przy czym ustawodawca nie wskazuje w sposób precyzyjny, w jakiej formie ma być wyrażona a zgoda. Daje wolną rękę autorowi dzieła i osobie fotografowanej w zakresie uzyskania zezwolenia na publikację i jego formy udokumentowania. Mówiąc krótko, zgoda może być wyrażona w formie ustnej lub pisemnej, przy czym forma pisemna jest gwarancją dla autora fotografii w przypadku, gdy osoba fotografowana po pewnym czasie zmieni zdanie, co do warunków publikacji jej wizerunku.
Zgoda osoby fotografowanej nie jest wymagana w przypadku otrzymania przez nią wynagrodzenia za udział w sesji fotograficznej. Jednak nie jest to regułą i obligatoryjna kwestią formalną, bowiem ustawodawca przewiduje możliwość zastrzeżenia zezwolenia pomimo uzyskania wynagrodzenia za sesję. Chodzi o to, że osoba fotografowana, pomimo iż otrzymała wynagrodzenie może zastrzec, że chce mieć decydujący wpływ na publikację jej wizerunku. Przykładem może być praca z modelką, która pozując do aktu zastrzega, że bez jej zgody fotografia nie może być opublikowana, chce ona mieć gwarancję, że jej wizerunek nie trafi np. do czasopism o charakterze erotycznym lub pornograficznym.
Pomimo tego, iż ustawodawca nie dokonuje podziału ze względu na wiek osoby fotografowanej, ochroną przed publikacją wizerunku obejmuje również osoby nieletnie. W przypadku zamiaru publikacji wizerunku osób nieletnich należy uzyskać zgodę ich prawnych opiekunów.

Oto przykładowa treść zgody na publikację wizerunku osoby fotografowanej:

Ja (imię i nazwisko) ur. (data i miejsce urodzenia) legitymujący się dokumentem (wpisać rodzaj, serie i numer dokumentu) wyrażam zgodę ob. (tu wpisujemy swoje imię i nazwisko) na publikację mojego wizerunku (podpis osoby wyrażającej zgodę)

Należy pamiętać, że zezwolenie powinno cechować się odpowiednią szatą graficzną, czyli winno zawierać: miejsce i czas sporządzenia, nazwę dokumentu (np. ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU) oraz czytelny podpis osoby fotografowanej. Najlepiej jest, gdy osoba fotografowana sama wpisuje swoje dane osobowe.

W przypadku, gdy korzystamy z usług profesjonalnej modelki spisujemy umowę cywilno-prawną.
Gdy nie korzystamy z modelki a fotografowana osoba żąda zapłaty za to ze zrobiliśmy jej zdjęcie, a chcemy opublikować jej wizerunek, musimy przed dokonaniem wypłaty odebrać od niej pokwitowanie, np.:

Ja (imię i nazwisko) ur. (data i miejsce urodzenia) legitymujący się dokumentem (wpisać rodzaj, serie i numer dokumentu) kwituję odbiór od ob. (tu wpisujemy swoje imię i nazwisko) kwoty: 100zł (słownie: sto złotych) tytułem wynagrodzenia za sesję fotograficzną. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku (podpis osoby wyrażającej zgodę)

W przypadku pokwitowania również należy opatrzyć je nagłówkiem oraz miejscem i datą jego sporządzenia.

Co się stanie, jeżeli opublikujemy wizerunek osoby bez jej zgody?
Odpowiedź jest krótka i prosta do czasu, gdy osoba sfotografowania nie złoży pozwu do Sadu Cywilnego nic się nie stanie. Należy tu zaznaczyć, że egzekwowanie prawa do ochrony wizerunku następuje na wniosek osoby sfotografowanej lub jej krewnych w linii prostej w przypadku jej zgonu. Krewni mogą występować z pozwem do okresu 20 lat po śmierci osoby fotografowanej.

Co grozi autorowi?
Art. 83 tejże Ustawy mówi: Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby, do której została skierowana, stosuje się odpowiednio przepis art. 78 ust. 1; roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci tych osób.

idziemy dalej:

Art. 78 ust. 1
Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznana krzywdę lub ( na żądanie twórcy) zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny

Odpowiedzialność wydaje się jedynie moralna i finansowa, ale w przypadku, gdy publikacja wizerunku naruszyła osobiste prawa majątkowe osoby fotografowanej może być prowadzone równorzędne postępowanie karne. O czym mowa? Otóż jak sfotografujemy sprzedawcę bułek w trakcie, gdy przedstawiając jego pracę uchwycimy moment jak do kosza wrzuca bułkę podniesiona z podłogi, możemy w ten sposób przyczynić się do spadku popyty na jego towar. On tracąc dochody z tytułu sprzedaży założy nam sprawę karną, którą z pewnością wygra. Dlaczego wygra? Ponieważ przedstawioną scenę określi jako przypadkową a fotografię nazwie manipulację wymierzoną w jego osobę i interes, który prowadzi.

W jakich przypadkach nie jest nam potrzebne zezwolenie do rozpowszechniania wizerunku?
Mówi o tym art. 81 ust. 2.
Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
pkt. 1
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

pkt. 2
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.


Tu proszę zwrócić uwagę na pkt. 1 ...jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych... oznacza to że nie możemy opublikować fotografii polityka podczas uprawiania seksu pod prysznicem. Jest to zapis umożliwiający ochronę życia prywatnego osób publicznych.

Mam nadzieję, że omawiając aspekt prawny ochrony wizerunku osoby fotografowanej w sposób wyczerpujący wyjaśniłem podjęta problematykę, co w konsekwencji wyeliminuje wielotorowość i różnorodność wypowiedzi podczas dyskusji na forum.

fotografia cyfrowa
Strona 1
fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Komentarze do artykułu
bg
chronowski 2013-08-05 09:12
fotografia cyfrowa
Nasz przyjaciel Pan Słowik wyszedł z aresztu i zakazał publikowania swojego wizerunku? pytanie brzmi: jegomość stoi na chodniku publicznym i nie można mu zrobić zdjęcia razem z tłumem dziennikarzy po czym opublikować? to jak to z tym prawem jest? czy ja mogę znaleźć moje foto w internecie i pozwać gazety? przeczy to mojej dotychczasowej wiedzy... Jakiś Bolek przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu i poszedł do aresztu na 3 miesiące, natomiast inny jegomość co ma tatusia z PZPN, czy pracującego dla PZPN po raz kolejny podpalał liczne samochody na ulicach i chodzi po wolności wakacje las vegas...
fotografia cyfrowa
chronowski 2013-08-05 09:11
fotografia cyfrowa
Nasz przyjaciel Pan Słowik wyszedł z aresztu i zakazał publikowania swojego wizerunku? pytanie brzmi: jegomość stoi na chodniku publicznym i nie można mu zrobić zdjęcia razem z tłumem dziennikarzy po czym opublikować? to jak to z tym prawem jest? czy ja mogę znaleźć moje foto w internecie i pozwać gazety? przeczy to mojej dotychczasowej wiedzy... Jakiś Bolek przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu i poszedł do aresztu na 3 miesiące, natomiast inny jegomość co ma tatusia z PZPN, czy pracującego dla PZPN po raz kolejny podpalał liczne samochody na ulicach i chodzi po wolności wakacje las vegas...
fotografia cyfrowa
nikej1989 2012-03-19 16:43
fotografia cyfrowa
Dziwna sprawa... w gazecie pojawił się artykuł opisujący różne nieprzyjemne sytuacje związane z sędziowaniem meczów piłkarskich na niższych szczeblach. Do artykułu zostało dołączone moje zdjęcie (bez mojej zgody) choć opisane sytuacje nie tyczyły się mnie. Jestem tym faktem oburzony, bo narusza to mój wizerunek. Co powinienem zrobić z tą sprawą?
fotografia cyfrowa
nikej1989 2012-03-19 15:59
fotografia cyfrowa
Dziwna sprawa... w gazecie pojawił się artykuł opisujący różne nieprzyjemne sytuacje związane z sędziowaniem meczów piłkarskich na niższych szczeblach. Do artykułu zostało dołączone moje zdjęcie (bez mojej zgody) choć opisane sytuacje nie tyczyły się mnie. Jestem tym faktem oburzony, bo narusza to mój wizerunek. Co powinienem zrobić z tą sprawą?
fotografia cyfrowa
nikej1989 2012-03-19 15:48
fotografia cyfrowa
Dziwna sprawa... w gazecie pojawił się artykuł opisujący różne nieprzyjemne sytuacje związane z sędziowaniem meczów piłkarskich na niższych szczeblach. Do artykułu zostało dołączone moje zdjęcie (bez mojej zgody) choć opisane sytuacje nie tyczyły się mnie. Jestem tym faktem oburzony, bo narusza to mój wizerunek. Co powinienem zrobić z tą sprawą?
fotografia cyfrowa
nikej1989 2012-03-19 15:48
fotografia cyfrowa
Dziwna sprawa... w gazecie pojawił się artykuł opisujący różne nieprzyjemne sytuacje związane z sędziowaniem meczów piłkarskich na niższych szczeblach. Do artykułu zostało dołączone moje zdjęcie (bez mojej zgody), choć opisane sytuacje nie tyczyły się mnie. Jestem tym faktem oburzony, bo narusza to mój wizerunek. Co powinienem zrobić z tą sprawą?
fotografia cyfrowa
maciekzb 2011-03-18 12:12
fotografia cyfrowa
Nie ma złotego środka. Stare przysłowie mówi, że gdzie trzech prawników tam pięć opinii. Nawet jęsli wydaje nam się, że stosuje cut. wyżej przepisy to Sąd może spojrzeć na to inaczej. Każdy przypadek jest osobno roszpatrywany nawet jeśli są łódząco podobne. Nie ma w polskim prawie instytucji precedenesu na podstawie, którego Sąd orzeka inne sprawy. Moja rada to focić z głową, nie nachalnie. Jeśli ktoś nie wyrazi zgody to odpuścić sobie. Nie ma co robić sobie kłopotów.
fotografia cyfrowa
jebanczuk 2010-09-15 14:17
fotografia cyfrowa
A MNIE BARDZIEJ INTERESUJE SPRAWA programu TVN TURBO ''uwaga pirat ''


W prawie kazdym przpadku zaslaniaja znaczek samochodu, tablice twarz i zmieniaja glos.


I OGOLNIE RZECZ BIORAC na wyrazne zadanie osoby filmowanej : PROSZE PRZESTAC NAGRYWAC NIE WYRAZAM ZGODY. ZAWSZE odpowiadaja ze to jest zgodne z prawem nie bedzie pana widac !I moje watpliwosci :


Przeciez auta/motocykle maja znaki szczegolne jak ospoilerowanie, obniezenie, naklejki, zmienione lusterka

dalej przeciez kolor, rocznik, ubytki karoserii


dalej kierowca widac przeciez dokaldnie jak jest ubrany, jakiego jest wzrostu i przewaznie widac jaki ma kolor wlosow.


Wielu ludzi przeciez bez problemu rozpozna ''znajomego'' w tym programie.


Czy prawo do ochrony wizerunku nie chroni nas przed tym calym wystepem ?

Przeciez moj wizerunek to rowniez moja sylwetka , ubior itd !

myle sie ?
fotografia cyfrowa
stefshem 2010-08-31 14:48
fotografia cyfrowa
A jak jest z sytuacją. Jesteśmy na koncercie. Zespół czy wokalista śpiewa a my mu fotkę i do netu. Czy to narusza ustawę. Przecież koncert to miejsce publiczne, osoba tam wystepująca jest osobą publiczną. A przecież czasem dochodzi na koncertach np. do pokazywania różnych części ciała. I co ja robie zdjęcie jak jakiś poprapraniec pokazuje goły tyłek na koncercie np. na znak protestu a potem on mnie pozywa o naruszenie "jego dobrego wizerunku." A przecież dochodzi aż do takiego absurdu, że pewna znana fima musi usuwać na zdjęciach umożliwiających wirtualny spacer po świecie twarze i nr rejestracyjne samochodów. ;-)
fotografia cyfrowa
alga05 2010-07-04 17:05
fotografia cyfrowa
Załóżmy taką sytuację.Ktoś zrobił sobie fotkę z osobą znaną publicznie.Fotka była wykonana za zgodą tej osoby.Czy wtedy można ją publikować bez konsekwencji czy nie?
fotografia cyfrowa
vilgefortz 2009-06-25 06:22
fotografia cyfrowa
"On tracąc dochody z tytułu sprzedaży założy nam sprawę karną, którą z pewnością wygra. Dlaczego wygra? Ponieważ przedstawioną scenę określi jako przypadkową a fotografię nazwie manipulację wymierzoną w jego osobę i interes, który prowadzi." - To nie jest prawda !
fotografia cyfrowa
Balbina 2008-12-18 10:12
fotografia cyfrowa
A ja mam pytanie - sfilmowałam osoby z pracy ( kazda z osobna), przy biurku, nie tylko podczas firmowej imprezy. Zmontowalam z tego filmik - takie krotkie urywki z zycia.
I zapytalam sie wszystkich osob, ktore w nim wystepują czy udzielaja zgody na publikacje.
I kilka osob nie wyrazilo zgody. Pozostale chcą otrzymac filmik (jako pamiątke czasu spedzonego razem).
Co mam robic?
Czy podpisac rodzaj umowy z osobami z filmiku, ze nie beda go rozpowszechniac?
A jesli ja chcę im go podarowac tylko na uzytek prywatny, domowy, to czy moge to zrobic pomimo iz kilka osob z tego filmu nie zyczy sobie publikacji?
Zakladam, ze nie publikuje filmu w internecie, a jedynie przekazuje innym osobom na nim wystepującym na plycie CD albo z pen drive'a bezposrednio na komputer.
Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
fotografia cyfrowa
Nowicki 2008-01-12 11:55
fotografia cyfrowa
Magnus - czytaj uważnie wszystko co wyżej .
fotografia cyfrowa
Balticod 2007-08-16 08:59
fotografia cyfrowa
witam
a ja ma sie sprawa z publikowaniem fotki czyjegoś domu ??
fotografia cyfrowa
jeronimo 2007-06-02 17:51
fotografia cyfrowa
a jak wyglada sprawa gdy fotografujemy gdzies na ulicy jedna osobe lub tez 3 osoby?
fotografia cyfrowa
PREZES_KGT 2007-05-25 08:36
fotografia cyfrowa
Kolego masz wszystko opisane:) losy fotografii opublikowanej bez wiedzy osoby na niej przedstawianej zależą zależą od dalszego postępowania sądowego. Powiem tak, Ty masz prawo fotografować ale prawo do publikacji masz ograniczone zgodą osoby fotografowanej. Osoba fotografowana ma zawsze prawo do roszczeń przed sądem w przypadku publikacji jej wizerunku bez jej zgody.
fotografia cyfrowa
vers_blond 2007-02-27 09:13
fotografia cyfrowa
"Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
pkt. 1
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,"
Bardzo poproszę o trochę większą interpretacje tego aspektu prawnego. Nie rozumiem tu kilku spraw bo jestem blondynem i chciałbym, żeby ktoś mi pomógł czy mogę zrobić osobie "powszechnie znanej" np. Maryli Rodowicz jak idzie ulicą z pieskiem, nie wykonuje wtedy swojego zawodu, a jeżeli nawet bym mógł to co jeżeli by szła np. z koleżanką, której ja absolutnie nie znam, czy była by ta koleżanka tłem?
Kiedyś słyszałem w jakimś programie publicystycznym iż można sfotografować osobę znaną powszechnie w miejscu publicznym. Czytając w/w artykuł już nie wiem czy mogę zrobić zdjęcie czy nie wolno mi, i umieścić na swojej stronie internetowej? A jeżeli np. Pan Bralczyk pozował razem ze mną do zdjęcia pamiątkowego, to mogę zamieścić to zdjęcie na swojej prywatnej stronie www. czy tez mogę się spodziewać procesu „iż on tylko stał i nie wiedział ze robione jest mu zdjęcie”, a ja nie mam na dowód tego iż poprosiłem umowy wyrażającej zgodę na fotografowanie i publikowanie.
i tylko takie małe pytanie te wszystkie zdjęcia ludzi pojawiających się w mediach mogą zakończyć się procesem, ponieważ nie wierze ze ktoś wyraził zgodę na to żeby zrobiono mu zdjęcie jak je hamburgera na skrzyżowaniu jakiś dwóch ulic i jest umazany majonezem a ketchupem "okrwawiony szalik"???
fotografia cyfrowa
PREZES_KGT 2007-01-19 08:42
fotografia cyfrowa
w wywiadzie dla publicznej zawodnik wskazał na to, że PZPN wykorzysał jego fotografie do reklamy, a on o tym nic nie wiedział. Wskazał że z pewnością wydałby zgodę w przypadku by go o to poproszono.

Jak nie wiadomo o co chodzi tzn że chodzi o pieniądze:)
fotografia cyfrowa
PREZES_KGT 2007-01-19 08:40
fotografia cyfrowa
zapowiada się ciekawy proces w sprawie wykorzystania wizerunku zawodnika reprezentacji polskiej w reklamie bez jego zgody. Pozew już wpłynął do sadu. Ciekawe jak się zakończy.
W tymże pozwie oparto się na Art. 81 ust. 1 cytowanej ustawy.
fotografia cyfrowa
keramodnor 2007-01-17 11:33
fotografia cyfrowa
Prezes_KGT, Nie ma znaczenia, czy są szalety, czy ich nie ma. Dla ciebie ma to znaczenie? Robię zdjęcie i przysyłam na www.obiektywni.pl , a wcześniej oczywiście na street-foto. Zapraszam polityka do Gdyni.
fotografia cyfrowa
keramodnor 2007-01-16 16:53
fotografia cyfrowa
Andres,
Na Twoich zdjęciach raczej nie ma wizerunku kogokolwiek, więc można sobie podarować całą resztę przepisu. Koszykarz biega, skika, pieczętuje piłką podłogę - to jest zupełnie normalne dla każdego zawodnika, to jeszcze nie jest wizerunek osoby, to zwyczajny widok bez wizerunku. Zdjęcie Polski z lotu ptaka, to jeszcze nie jest wizerunek Polski.

Zdjęcie sportowca, który ..., może stanowić pewnie już jakiś wizerunek osoby. W takim przypadku bronisz się resztą przepisu, że jest powszechnie znany i wizerunek wykonano...

Wizerunek osoby, to nie portret, czy portrecik osoby. Ba, śmiem twierdzić, że wizerunek osoby jest tak dalece kategorią psychologiczną i emocjonalną, że może istnieć wizerunek osoby bez jej portretu, a np. wyłącznie z atrybutami z tą osobą związanymi. Zdjęcie z książką o tytule "Blaszany bębenek" i z leżącą obok swastyką, zatytułowane "Morderca z WafenSS" będzie trafiać w wizerunek, a zwyczajny portret uliczny nigdy żadnym wizerunkiem nie będzie. No, może z wyjątkiem wykorzystywania zdjęć do celów komercyjnych. Gdy najzwyklejszy nawet portret zostanie komercyjnie powiązany np. z jakimś produktem i hasłami, to wtedy staje się już z pewnością wizerunkiem.

fotografia cyfrowa
Andres 2007-01-15 22:54
fotografia cyfrowa
nooo a ja mam koszykarzy i jakby nie patrzeć są osobami powszechnie znanymi i robię ich zdjęcia w trakcie wykonywania przez nich zawodu, a co za tym idzie nie musze mieć ich zgody :)))))) i takowej nie mam:))))
fotografia cyfrowa
PREZES_KGT 2007-01-15 14:41
fotografia cyfrowa
czepili się piekarza:) OK może prykład zły.
Niech będzie polityk sikający w parku pod drzewem, w parku gdzie nie ma szaletów miejskich:) Dobry przykłąd czy nie?
fotografia cyfrowa
keramodnor 2007-01-15 14:36
fotografia cyfrowa
Ten, co zrobił zdjęcie piekarza, jest społecznie pożyteczny, a nie społecznie szkodliwy (KK Art. 1).

Piekarz, jak bardzo chce, to może mieć problemy w związku z większością udokumentowanych chorób swych klientów, w czasie trwania całej jego działalności gospodarczej.
;-)

Piekarz jest prawdopodobnie osobą powszechnie znaną …zawodowych (tu zawodowych, czyli wręcz „w szczególności”).

Jak zdjęcie faktycznie jest manipulacją, to trzeba takie twierdzenie udowodnić. Można mieć jeszcze piekarskie problemy, jak się tego nie udowodni obiektywnie, zwłaszcza jak faktycznie manipulacją żadną nie jest, tylko zwykłą reporterką amatorską.

Jeszcze tego brakowało, żebym się zastanawiał, czy zrobić zdjęcie złodziejowi na gorącym!

Czym jest wizerunek?
Czym jest publikacja?

PS. Tekst bardzo martwy i minimalistyczny, jedyny przykład zupełnie nietrafny i wyimaginowany. Potwierdzam jednak potrzebę zaistnienia takiego tematu w tym dziale.
fotografia cyfrowa
PREZES_KGT 2007-01-14 11:33
fotografia cyfrowa
Lolo właśnie o tym piszę, pisemne zezwolenie to RWD (Ratuj własną d...) każdy wie że umowa ustna jest wiążąca w świetle prawa cywilnego, jednak gdy fotografia modela zacznie przynosić zyski a zawiązana z nim była umowa ustna bez świadków to zaczyna się rysować broblem gdy model stwerdza że takiego zezwolenia nie było i chce zadośćuczynienia. Podane przeykłady zezwolenia i pokwitowania sa tylko moim wymysłem który został wdrożony w zycie. Zapewniam was że wielokrotnie takie "dokumenty" pomagają w uniknięciu problemu prawnego z nawiedzonym "modelem"
fotografia cyfrowa
2007-01-13 22:08
fotografia cyfrowa
Zgodnie z KC dokument nie musi zawierać expresis verbis nazwy by być skutecznym. Wystarczy, że z jego treści jasno wynika cel jego sporządzenia. i tak: testament jest ważny, mimo, że nie użyto w tytule tej nazwy, podobnie upoważnienie do określonej czynności prawnej. Podobnie zezwolenie do.....
Tak było w prawie rzymskim i tak jest w wielu krajach anglosaskich jednak nie u nas.

Co więcej - kodeks nie wymaga formy pisemnej dla takiej umowy. Jeśli zezwolenie na publikację wizerunku zostało udzielone ustnie, jest ono tak samo ważne jak forma pisemna. Jedynie jego "siła dowodowa" może być mniejsza w określonych warunkach.

To, o czym piszesz to jedynie ZABEZPIECZENIE się autora zdjęcia na wypadek protestu osoby fotografowanej. Z tego też względu WARTO zwłaszcza w dokumencie umieścić datę sporządzenia dokumentu, wyspecyfikować jakiej konkretnie sesji on dotyczy oraz w miarę możliwości szczegółowo opisać zasady udzielenia zezwolenia, zasady publikacji i wyłączenia(zwłaszcza wyłaczenia) od tegoż zezwolenia. Jeśli w grę wchodzi wynagrodzenie dla jednej lub drugiej strony, warto określić dokładnie za jakie działanie zostaje ono wypłacone. Jego wysokość ma znaczenie drugorzędne.

Ustawa o prawach autorskich i... nie jest ustawą szczególną w stosunku do KC, nie wyłącza jego działania a jedynie precyzuje jeden z jego aspektów i musi być z nim zgodna.

Ciekawą sprawą jest właśnie forma udzielenia zezwolenia... Powiedzmy, że robię zdjęcie człowieka na ulicy - jest on świadomy tego, że zdjęcie jest robione i ani gestem, ani słowem nie wyraża swojej dezaprobaty, czy zgoła braku zgody na fotografowanie i ewentualną (dorozumianą) publikację... Więcej owego człowieka nie spotykam i marne szanse, bym go spotkał. Mogę zdjęcie opublikować, czy też nie? ...lolo
fotografia cyfrowa
sipaj 2007-01-13 08:00
fotografia cyfrowa
Facet skarży autora zdjęcia w prasie o rozbicie małżeństwa. Na zdjęciu z imprezy publicznej rozpoznaje go żona z inną kobietą, a w domu tłumaczył się, że musiał dłużej zostać w biurze. I co?
fotografia cyfrowa
vodek4791 2007-01-12 21:41
fotografia cyfrowa
pozyteczny tekst
fotografia cyfrowa
T_Pawel 2007-01-12 21:27
fotografia cyfrowa
W mojej wypowiedzi były [ENTER]'y...
fotografia cyfrowa
T_Pawel 2007-01-12 21:27
fotografia cyfrowa
"truwer:
Mam jedną uwagę. Otóż ciężko jest czasem sprecyzować które to są osoby: stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza."

Zdarzają się we wszystkich portalach foto zdjęcia obrazujące to o czym piszesz. Moim zdaniem należy odczytać intencje autora zdjęcia, cel wykonanej przez niego fotografii, a to nie jest znowu tak ciężkie. Jeśli np. sfotografujesz jakiegoś człowieka w porozrywanym ubraniu i z zakrwawioną twarzą, to choćby udało Ci się w tle zmieścić pięć tysięcy ludzi, nie masz wg. mnie prawa publikować takiego materiału bez jego zgody, patrząc na zdjęcie każdy zwróci uwagę właśnie na niego.

"A co z osobami które są na festynie przypadkiem, przechodząc weszli w kadr? A może festyn przed chwilą się skończył? Takich pytań można mnożyć. Chodzi mi bardziej o to, że tak naprawdę to jest idiotyczne ograniczenie."

Takich pytań faktycznie można mnożyć i są one co najmniej tak samo idiotyczne, jak wg. Ciebie ustawa. Nie ma znaczenia, czy zdjęcie robisz na festynie, czy wypełnionym ludźmi chodniku dużego miasta - ustawowy "szczegół całości" nie określa przecież jaka ma to być całość, dla rozwiania wątpliwości podanych jest po prostu kilka przykładów. Jeśli zrobisz komuś zdjęcie z pół metra, opublikujesz i powiesz, że chciałeś uwiecznić "ten budynek w tle, ale ktoś Ci wszedł", to chyba sam poczujesz jak nienormalne jest to wytłumaczenie?
Powiem jeszcze tak, abyście lepiej zrozumieli co chcę przekazać. Sytuacja, której nikomu nie życzę: ktoś zginął/został ciężko ranny np. w wypadku samochodowym, pojawia się fotoreporter i następnego dnia oglądacie zdjęcie swojego krewnego, na którym można go bez problemu zidentyfikować, jakbyście się poczuli? Nie wiem czy ktoś z Was zwrócił uwagę podczas ostatniego wypadku na kopalni, jak oblegani byli zapłakani krewni górników, moim zdaniem to było kompletne zaprzeczenie tej ustawie, jest to też jeden z powodów, dla którego chyba nie chciałbym zostać etatowym fotoreporterem nawet, gdybym miał takie możliwości.

"Wydaje mi się, iż sam fakt bycia w publicznym miejscu jak rynek, tramwaj, sklep itp jest wystarczającym powodem żeby nie mieć prawa do jakiś zastrzeżeń. Zapis o publicznych imprezach, tłumach ma niby podobny wydźwięk, ale jest nieprecyzyjny. Przecież osoba paradująca środkiem chodnika w mieście musi brać pod uwagę fakt, że inni ją widzą i mogą to zapamiętać, namalować, sfotografować i pokazać innym, tak samo jak mogliby ją wskazać komuś innemu podczas omawianego spaceru chodnikiem."

Najwyraźniej nie zrozumiałeś o czym mówi ustawa. Robić zdjęcia możesz każdemu w miejscu publicznym, ew. możesz za to dostać po obiektywie, nie wolno Ci tych zdjęć rozpowszechniać, jeśli ich treść jest sprzeczna z ustawą.
W tym miejscu warto podać jeszcze jeden przykład: potrzebujesz do reklamy zdjęcia młodego biznesmena w garniturku, z teczką, idziesz więc na ulicę, pstrykasz takiemu fotkę i Twoim zdaniem już możesz z niej czerpać zyski? Chyba nie.
Tego typu ustawy muszą istnieć, chronią one podstawowe prawa człowieka, np. jego godność, a czasem może nawet zdrowie i życie (obraz ma swoją siłę), problem polega na tym, żeby były dobrze przygotowane i interpretowane, a prawo często jest niestety bezduszne.
fotografia cyfrowa
wues 2007-01-12 21:14
fotografia cyfrowa
a czy naprzykład jeżeli TVP robi reportaż i kręci ludzi na ulicy tak o sobie to co 500 osob moze ich pozwać?
fotografia cyfrowa
truwer 2007-01-12 19:40
fotografia cyfrowa
Mam jedną uwagę. Otóż ciężko jest czasem sprecyzować które to są osoby: stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Na przykład jak fotografuje ludzi podczas jakiegoś festynu na rynku, nie zawsze muszą być mało rozpoznawalnym tłumem. Ile tych osób ma być na zdjęciu i jak niewyraźne mają być szczegóły by można je było uznać za tłum?? A co z osobami które są na festynie przypadkiem, przechodząc weszli w kadr? A może festyn przed chwilą się skończył? Takich pytań można mnożyć. Chodzi mi bardziej o to, że tak naprawdę to jest idiotyczne ograniczenie. Wydaje mi się, iż sam fakt bycia w publicznym miejscu jak rynek, tramwaj, sklep itp jest wystarczającym powodem żeby nie mieć prawa do jakiś zastrzeżeń. Zapis o publicznych imprezach, tłumach ma niby podobny wydźwięk, ale jest nieprecyzyjny. Przecież osoba paradująca środkiem chodnika w mieście musi brać pod uwagę fakt, że inni ją widzą i mogą to zapamiętać, namalować, sfotografować i pokazać innym, tak samo jak mogliby ją wskazać komuś innemu podczas omawianego spaceru chodnikiem. Podsumując, uważam że zgodą na pokazywanie własnego wizerunku powinno być samo przebywanie w publicznym miejscu na zasadzie domniemania świadomości osoby że inni ją widzą.
fotografia cyfrowa
PREZES_KGT 2007-01-12 15:53
fotografia cyfrowa
Magus, przegrałby czy wygrał to sprawa dyskusyjna, dlatego że ochronę wizerunku rozstrzygamy w sprawie cywilnej a ochroronę praw majątkowych możemy bronić w sprawie karnej tak jak to ma miejsce podczas kradziezy praw autorskich:)
Kuma sprawa Beckhama wyczerpuje znamiona ochrony wizerunku osoby publicznej:) możesz go focić w sytuacjach związanych z jego pracą, sprawa piwa = sprawa w sadzie:)

Dodam jeszcze że podstawą wszystkich pozwów jest art 23 KC:)


Dla ciekawskich proponuję wrzucić na Google te numerki: Glosa 2005/1/54 oraz orzeczenie Sądu Najwyższego I CK 495/03
fotografia cyfrowa
tellerka 2007-01-12 15:31
fotografia cyfrowa
Pozostaje nastepujące pytanie: co to jest publikacja?

A co do komentarza... myślę żę i bez podstawy prawnej, gdy osoba na zdjęciu zażyczy sobie zaniechania wystawiania jej wizerunku w internecie, to takie zdjęcie usunę ;)
fotografia cyfrowa
Kuma 2007-01-12 14:24
fotografia cyfrowa
o cos mi sie zdania pomieszały :)

"ale w sumie dobrze ze sa na obiektywnych" miało być po "no takie suche fakty wycięte z ustawy o ochronie wizerunku."
fotografia cyfrowa
Kuma 2007-01-12 14:22
fotografia cyfrowa
no takie suche fakty wycięte z ustawy o ochronie wizerunku.
poza tym jeszcze nie napisałeś jednej najważniejszej rzeczy, mianowicie o luce w tej ustawie...
bo jeśli osoba znana jest związana kontraktem z jakąś firmą która nie pozwala na publikacje wizerunku danej osoby przez inne media czy też osoby prywatne niestety nie możesz tego opublikować....dopóki obowiązuje ten kontrakt

sytuacja np Beckhama.... mozesz go sfotografować na meczu, ale nie możesz go sfotografować po meczu np przy piwie w knajpie... bo musisz miec zgode jego managera :)
O ile dobrze pamiętam było o tym w jego wywiadzie w którejś "Gali"
Oczywiście jest to sprawa dość dziwna, bo dopatrywać bysię trzeba tu tego czy ma zastrzeżony wizerunek itd itd.... niemniej jednak trzeba sie do tego zastosować

ale w sumie dobrze ze sa na obiektywnych
fotografia cyfrowa
Magus 2007-01-12 14:01
fotografia cyfrowa
Mam dwa zastrzeżenia generalnie:

1. "Otóż jak sfotografujemy sprzedawcę bułek w trakcie, gdy przedstawiając jego pracę uchwycimy moment jak do kosza wrzuca bułkę podniesiona z podłogi, możemy w ten sposób przyczynić się do spadku popyty na jego towar. On tracąc dochody z tytułu sprzedaży założy nam sprawę karną, którą z pewnością wygra."

Taki proces nie dość, że sprzedawca by przegrał to jemu groziły by różnorakie sankcje, gdyż narusza szereg przepisów sanitarnych ;)

2. Najwazniejszym w fotografi reporterskiej jest definicja osoby publicznie znanej.
fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Skomentuj artykuł
fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa