fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Loginfotografia cyfrowa
fotografia cyfrowaHasłofotografia cyfrowa
fotografia cyfrowafotografia cyfrowaZapamiętajfotografia cyfrowa
fotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Regulamin
fotografia cyfrowa

Regulamin serwisu Obiektywni.com.pl

Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty serwisu internetowego Obiektywni.com.pl dostępnego pod adresem http://Obiektywni.com.pl, zwanego dalej Obiektywni.com.pl lub Serwisem. Zmiany niniejszego regulaminu następują w terminie 14 dni od powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną o dokonanej zmianie. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Użytkownikom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Administratorem Serwisu.

2. Właścicielem domeny http://Obiektywni.com.pl oraz Serwisu jest Redakcja portalu

3. Redakcja Obiektywni.com.pl oraz osoby zajmujące się administracją serwisu na jej zlecenie zwane są dalej Administracją.

4. Serwis jest przeznaczony dla wszystkich pasjonatów fotografii i oferuje Użytkownikom możliwość publikowania zdjęć, wypowiedzi i opinii.

5. Serwis jest dostępny publicznie zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych. Korzystanie z Serwisu na zasadach ogólnych jest bezpłatne.

6. Regulamin obowiązuje każdą osobę posiadającą Konto w Serwisie oraz każdą osobę, której właściciel Konta udostępnił Konto lub umożliwił korzystanie z niego, zwaną w niniejszym dokumencie Użytkownikiem. Do korzystania z Serwisu (w tym Rejestracji) niezbędne jest zapoznanie się oraz akceptacja warunków Regulaminu.

7. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, Zasadami i Kodeksem Etycznym publikowanymi w serwisie Obiektywni.com.pl oraz do ich przestrzegania.

8. Założenie Konta wymaga rejestracji w Serwisie.


Warunki korzystania

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokonanie Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i założenie Konta. Dane wymagane do Rejestracji to:

 • login (unikalna nazwa Użytkownika), za pomocą którego Użytkownik będzie logował się do Serwisu;
 • konto e-mail służące do przesłania hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie.

2. Pozostałe dane (pseudonimy) są dobrowolne i mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez Użytkownika.

3. Login (nazwa Użytkownika) wybrana w chwili Rejestracji nie może być zmieniony od chwili otrzymania przez Użytkownika hasła dostępu do Serwisu.

4. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła zabezpieczającego do Konta w Serwisie w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie przez osoby trzecie.

5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Obiektywni.com.pl. Konta dodatkowe mogą być zakładane wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Administracji. Niezgłoszone i niezaakceptowane Konta dodatkowe będą usuwane przez Administrację. O każdym usunięciu Konta Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

6. Konta używane do czynności niezgodnych z Regulaminem, ideą Serwisu lub obowiązującym prawem będą blokowane lub usuwane przez Administrację. O każdym usunięciu Konta Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną wraz z podaniem uzasadnienia usunięcia Konta.

7. Użytkownik może zrezygnować z Konta w Obiektywni.com.pl poprzez usunięcie wszelkich danych, które podał w chwili Rejestracji, jak również zdjęć i komentarzy/opinii opublikowanych w Serwisie.

8. Administracja może zablokować Konto Użytkownikowi w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad użytkowania serwisu, prawa polskiego, norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuć religijnych. O zablokowaniu konta Administracja informuje Użytkownika drogą elektroniczną, podając uzasadnienie zablokowania Konta. Od decyzji Administracji Użytkownikowi przysługuje wniosek do Administracji o ponowne rozpatrzenie sprawy.

9. Obiektywni.com.pl jest serwisem moderowanym. Oznacza to, że Moderatorzy mogą decydować o usuwaniu treści umieszczonych przez Użytkownika Serwisu. Od decyzji Moderatorów Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Administracji Serwisu.


Publikowanie fotografii i inne rodzaje aktywności Użytkowników w Serwisie

1. Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • nieodpłatnego publikowania w Serwisie własnych fotografii (w tym przetworzonych cyfrowo w zakresie pozwalającym uznać wynik takiej operacji za fotografię, lecz nie grafikę),
 • komentowania fotografii opublikowanych przez innych Użytkowników,
 • innych czynności technicznie możliwych w Serwisie (polecanie fotografii, dodawanie fotografii do zbioru prac ulubionych, publikowanie postów na forum itp.).

2. Umieszczając fotografię w Serwisie Użytkownik udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego prezentowania jej w:

 • (oryginalne zdjęcie) serwisie internetowym pod adresem www.Obiektywni.com.pl;
 • (miniaturka) serwisach i publikacjach partnerskich Obiektywni.com.pl w sekcjach wydzielonych i opisanych jako Obiektywni.com.pl i stanowiących część Obiektywni.com.pl;
 • Obiektywni.com.pl (bannery, artykuły prasowe, screenshoty, prezentacje multimedialne itp.) z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich i w sposób taki, aby możliwa była identyfikacja Użytkownika umieszczającego fotografię. Użytkownik oświadcza, że z tytułu prezentacji jego prac we wszelkich materiałach Serwisu opisanych powyżej nie będzie wnosił wobec Serwisu jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych.

3. Użytkownik ma prawo umieszczać w Serwisie jedynie prace, do których posiada prawa autorskie.

4. Umieszczając fotografię w Serwisie Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie do fotografii.

5. Użytkownik może usunąć fotografię, którą zamieścił w Serwisie. W miejsce usuniętej fotografii prezentowany jest obraz zastępczy oraz komentarze i oceny, które były wystawione w Serwisie w chwili usunięcia fotografii.

6. Dla celów archiwalnych oraz ewentualnie dowodowych fotografie usunięte przez Użytkownika przechowywane są w systemie bazodanowym Serwisu przez 1 (jeden) rok. W tym okresie możliwe jest ich przywrócenie, wyłącznie na życzenie Użytkownika; fotografie mogą być przywracane jedynie do portfolio Użytkownika, lecz nie do innych galerii w Serwisie.

7. Fotografie, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że łamią prawa autorskie osób trzecich, będą usuwane przez Administrację bez ostrzeżenia i powiadomienia oraz archiwizowane do ewentualnych celów dowodowych w przypadku roszczeń osób trzecich.

8. Obiektywni.com.pl jest serwisem moderowanym. Administracja oraz działający z jej upoważnienia Moderatorzy mają prawo do usunięcia pracy, która:

 • narusza prawa osób trzecich,
 • narusza obowiązujące w Polsce prawo,
 • zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe,
 • nie została wykonana szeroko pojętą techniką fotograficzną,
 • nie spełnia podstawowych wymagań technicznych,
 • nie prezentuje minimalnego poziomu (artystycznego, technicznego itp.) przyjętego w Serwisie.

9. Fotografie usuwane przez Moderatorów ze względu na ich niską wartość techniczną lub artystyczną będą zastępowane planszą informacyjną widoczną jedynie dla autora lub będą nadal widoczne w portfolio autora, lecz nie będą dostępne z poziomu innych galerii Serwisu.

10. Umieszczając komentarze, opinie, publiczne wypowiedzi na forum i dyskusje online, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania kulturalnego i nie atakowania lub obrażania innych Użytkowników bez względu na ewentualne obraźliwe zachowania innych Użytkowników wobec niego.

11. Wszelkie komentarze, oceny, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, dyskusje online mogą być usunięte przez Administrację bez ostrzeżenia i powiadomienia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższej zasady.

12. Obiektywni.com.pl może kierować do Użytkownika informacje techniczno-organizacyjne związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz życiem społeczności Serwisu na adresy e-mail podane przez Użytkowników przy Rejestracji.

13. Informacje o charakterze komercyjnym i marketingowym mogą być prezentowane w Serwisie w formie standardowych reklam wyświetlanych w serwisach www (np. billboardy, bannery, butony itp.).

14. Informacje o charakterze komercyjnym i marketingowym mogą też być przekazywane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail po uzyskaniu przez Serwis odrębnej zgody Użytkownika na otrzymywanie mailingów o charakterze komercyjnym i marketingowym.


Zastrzeżenia

Obiektywni.com.pl, Moderatorzy oraz inne osoby i podmioty administrujące serwisem Obiektywni.com.pl dokładają wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia działań Użytkowników:

 • naruszających prawa osób trzecich. W szczególności dotyczy to naruszania praw autorskich.
 • polegających na bezprawnej dystrybucji fotografii pochodzących z serwisu Obiektywni.com.pl.

Ochrona danych osobowych

Udostępniane przez Użytkowników dane są w pełni chronione, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i mogą być przetwarzane przez Royal Ad Sp. z o.o. wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem serwisu Obiektywni.com.pl. . Royal Ad Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000488500, NIP 9512373602, wysokość kapitału zakładowego 714 300.00 zł, jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy Royal Ad Sp. z o.o. w każdym czasie. Udostępnianie danych przez Użytkowników jest dobrowolne.Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.06.2014.
fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa